zur Startseite

KontaktTermineNewsVereineInformationenJudoreferateSektionenDownloadsLinks
Veranstaltung:

Datum:

Kata Lehrgang - Koshiki no Kata - 2018 (Karlsruhe) 17.02.2018
Kata en détail: Ju-no-Kata und Nage-no-Kata (Ludwigsburg) 03.03.2018
Kata-Lehrgang Seiryoku-Zen´yo-Kokumin-Taiiku (Ludwigsburg) 10.03.2018
1. Int. Walldorfer Katalehrgang (Walldorf) 10.03.2018
Lehrgang EBo-no-Kata (Ludwigsburg) 30.06.2018
Kata en détail: Kodokan Goshin-Jutsu und Katame-no-Kata 22.09.2018